කෝටි 4620 ක බැඳුම්කර නීතියට පිටින් ශ‍්‍රී ලංකන්ට දීලා... මහ බැංකු අධිපතිගේ සාක්‍ෂියෙන් කොමිසම හෙළිකර ගනී