මෙය බරපතලයි: සමාව දිය නොහැකියි: විදුලිය බිඳවැටීම ගැන අගමැතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්