නීචයි කැතයි නින්දිතයි ලැජ්ජයි..! උසස් පෙලවත් නැති ලොකු අයියා වරායේ සභාපති කළ අර්ජුනගේ පවුල් පාලනේ මෙන්න..!!