අද වෙන්දේසියේ දී බිල්පත් පොළිය පහළට. ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට වඩා පස් ගුණයක ඉල්ලුමක්