මාසයක් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය මුදල මෙන්න – නිල වාර්තාවක් හෙළිදරව් කරයි